Tillbaka

Studentuppdrag: Vi söker studenter som Entrepreneurs in Residence

Örebro Universitet Enterprise AB

Det här är en unik möjlighet för dig som student på Örebro universitet att under vår/sommar få bli en nyckelperson och arbeta med idéer som grundar sig i forskning från Örebro universitet med potential att bli startup-bolag. Ta chansen och ansök till ett spännande uppdrag, där du får vara med och bana väg och ta dessa innovativa forskningsprojekt mot kommersialisering.  

 Om uppdraget:

Entrepreneurs in Resistence (EIR) är utformat för att främja entreprenörskap bland studenterna vid Örebro universitet. Årets tema är "Tillämpningar av AI för samhällsnytta". I detta uppdrag kommer studenter i team om två att kopplas till några av de AI-projekt som utvecklats av forskare vid AASS på Örebro universitet i samarbete med AI Impact Lab. Uppdraget kommer att utföras mellan 27 maj och den 30 augusti 2024. Varje student kommer att spendera totalt 3 veckor (120h) på projektuppgifterna.

Din uppgift blir att tillsammans med din kollega i paret identifiera potentiella marknader, testa hypoteser, verifiera affärsidéer och utveckla möjliga affärsmodeller – det vill säga de första stegen på en bolagsresa. Detta gör ni bland annat genom:

 • Marknadsverifiering
 • Kartläggning av värdekedjan
 • Nätverkande
 • Intervjuer med intressanta aktörer
 • Validering av potentiella affärsplaner
 • Utveckling av arbetsprocesser och mycket mer.

Under din första vecka kommer du genomföra Inkuberas Prepare program, som kommer förbereda dig för uppdraget men också ge dig viktiga verktyg för din personliga utveckling som entreprenör. En dedikerad innovationsrådgivare kommer att finnas tillgänglig som stöd under hela uppdraget.

Din bakgrund:

Vi söker studenter vid Örebro universitet med olika studieinriktningar och kompetenser. Vi tror att du som söker är lyhörd och pålitlig med hög social kompetens. Du trivs med att arbeta i ett tätt samarbete med en till individ. Du har ett analytiskt tankesätt, arbetar strukturerat och är mån om att ditt arbete håller hög kvalitet. Vidare är du troligtvis en person som drivs av utmaningar och du är inte rädd för att ge det lilla extra för att nå dina mål. Under programmet kommer du sätta dig in i nya innovationer och tekniker, vilket gör att vi värdesätter nyfikenhet och problemlösningsförmåga hos kandidaterna. För att passa och trivas i programmet tror vi att du har ett brinnande intresse för affärsutveckling och innovationer eller motiveras av att skapa nytta och värde såväl för kunden som för samhället i stort. Vi ser gärna att du kan uttrycka dig obehindrat på engelska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan

Det finns två sätt att ansöka.

Alternativ 1: Ansök på denna platsannons. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du skulle vilja arbeta med detta projekt. Urval pågår, så skicka in din ansökan idag, men senast den 26 maj 2024.

Alternativ 2: Bli en vinnare av AI-hackathon som äger rum mellan den 17:e och 20:e maj 2024.

Ansökningsprocess för AI-Hackathon: Skicka ett e-postmeddelande till ravi.chadalavada@oruholding.se med din utbildningsbakgrund och varför du vill delta i detta AI-hackathon event (upp till 500 ord). Ansök senast den 15 maj 2024.

Om du har frågor om uppdraget eller AI-hackathon, kontakta ravi.chadalavada@oruholding.se eller följ länken AI Innovation Hackathon Event - Kalendarium - Örebro universitet (oru.se)

Om du har frågor om rekryteringsprocessen, kontakta studentuppdrag@oru.se


ENGLISH

This is a unique opportunity for you as a student at Örebro University to become a key person and work on ideas based on research from Örebro University with the potential to become start-up companies. Seize the chance and apply for an exciting assignment where you get to pave the way and lead these innovative research projects towards commercialization.  

 About the assignment:

Entrepreneurs in Resistance (EIR) is designed to promote entrepreneurship among students at Örebro University. This year's theme is "Applications of AI for societal benefit." In this assignment, students in teams of two will be connected to some of the AI projects developed by researchers at AASS at Örebro University in collaboration with the AI Impact Lab. The assignment will take place between May 27th and August 30th, 2024. Each student will spend a total of 3 weeks (120 hours) on the project tasks. Your task will be, together with your partner in the pair to, identify potential markets, test hypotheses, verify business ideas, and develop possible business models – essentially the first steps on a company journey. You will do this through:

 • Market validation
 • Value chain mapping
 • Networking
 • Interviews with key stakeholders
 • Validation of potential business plans
 • Development of workflow processes, and much more.

During your first week, you will undergo the Incubera Prepare program, which will prepare you for the assignment but also provide you with important tools for your personal development as an entrepreneur. A dedicated innovation advisor will be available to support you throughout the assignment.

Your background:

We are looking for students at Örebro University with various study backgrounds and competencies. We believe that you, as an applicant, are attentive and reliable with high social competence. You enjoy working closely with another individual. You have an analytical mindset, work systematically, and are committed to maintaining high-quality work. Furthermore, you are likely someone who is driven by challenges and is not afraid to go the extra mile to achieve your goals. During the program, you will delve into new innovations and technologies, so we value curiosity and problem-solving skills in candidates. To fit in and thrive in the program, we believe you have a keen interest in business development and innovations or are motivated by creating value for both customers and society at large. We prefer if you can express yourself fluently in English, both verbally and in writing.

 Welcome with your application.

There are two ways to apply.

Option 1: Apply to this job advertisement.

Attach your CV and a personal letter describing yourself and why you would like to work on this project. Selection is ongoing, so please send in your application today, but no later than May 26th, 2024.

Option 2: Become a winner of the AI hackathon taking place between May 17rd and 20th, 2024.

Application process for AI-Hackathon: Send an email to ravi.chadalavada@oruholding.se with your education background, team name, and, why you want to attend this AI Hackathon event (up to 500 words) Application Deadline: 15 May, 2024

If you have questions regarding the assignment or AI hackathon, contact ravi.chadalavada@oruholding.se or follow the link AI Innovation Hackathon Event - Kalendarium - Örebro universitet (oru.se)

If you have questions regarding the recruitment process, contact studentuppdrag@oru.se

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 3v totalt 120h
Ort Örebro
Län Örebro län
Land Sverige
Referensnummer 2024/13
Publicerat 2024-04-23
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Dela länkar

Logga in och sök jobbet